Informacje prawne

Informacje prawne


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Strony postanawiają, że niniejszy dokument nie jest wiążący i ma na celu jedynie zakreślenie warunków ewentualnej umowy, której zawarcie strony dopiero rozważają. Strony rozumieją, że zawarcie potencjalnej umowy wymaga uzgodnienia wielu postanowień umownych, koniecznych i dodatkowych, co do których nie osiągnięto dotychczas żadnego porozumienia. Wszystkie postanowienia umowne, w tym elementy zawarte w niniejszym dokumencie, będą przedmiotem przyszłych negocjacji, uzupełnień i zmian. Strony nie ponoszą odpowiedzialności i nie przyjmują żadnych zobowiązań na podstawie niniejszego dokumentu lub okoliczności rozważania możliwości zawarcia umowy i nie mogą żądać od drugiej strony przyjęcia takiej odpowiedzialności lub zobowiązań. Strony zrzekają się wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z niniejszym dokumentem i zastrzegają sobie prawo do przerwania negocjacji w dowolnej chwili, z dowolnego powodu i to bez jakichkolwiek zobowiązań wobec drugiej strony. Wszelkie prawa do treści niniejszego dokumentu należą do firmy Lapitec S.p.A. i są zastrzeżone w myśl obowiązujących przepisów. Jeśli nie jesteś docelowym odbiorcą niniejszej wiadomości e-mail (lub otrzymałeś ją w wyniku błędu) prosimy o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz zniszczenie niniejszej wiadomości e-mail. Zabrania się powielania, publikowania, rozpowszechniania i dystrybucji, w całości lub w części, materiału zawartego w niniejszym dokumencie bez pisemnej zgody Lapitec S.p.A.