Polityka prywatności

Polityka prywatności


Informacja na podstawie art. 13 dekretu z mocą ustawy nr 196/2003

Szanowny Kliencie,
Informujemy, że dekret z mocą ustawy nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 roku („Kodeks ochrony danych osobowych”) przewiduje ochronę osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie ze wskazanym aktem prawnym, przetwarzanie danych osobowych oparte jest na zasadach poprawności, legalności, przejrzystości, ochrony poufności oraz Twoich praw osobowych.
W związku z powyższym, na podstawie art. 13 dekretu z mocą ustawy nr 196/2003, podajemy następujące informacje:
1. Otrzymane przez nas dane będą przetwarzane w celach administracyjnych, zarządzania, rekrutacji pracowników oraz w celach statystycznych, handlowych i marketingowych.
2. Dane będą przetwarzane w następujący sposób: w formie papierowej i/lub na nośniku magnetycznym, elektronicznym lub teleinformatycznym, z pełnym poszanowaniem kodeksu ochrony danych osobowych.
3. Podanie danych jest dobrowolne, zaś ewentualna odmowa ich przekazania może prowadzić do całkowitej lub częściowej odmowy kontynuowania wzajemnych relacji.
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom i nie będą rozpowszechniane.
5. Administratorem danych jest: Lapitec S.p.a. z siedzibą na Via Bassanese, 6 - 31050 Vedelago (TV).
6. W każdej chwili będziesz mógł skorzystać z praw przysługujących Ci wobec administratora danych, zgodnie z art. 7 dekretu z mocą ustawy nr 196/2003, który cytujemy poniżej.


DEKRET Z MOCĄ USTAWY Z DNIA 30.06.2003 NR 196,

DZIAŁ II PRAWA OSOBY ZAINTERESOWANEJ, ART. 7
(PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH I INNE PRAWA)
1. Osoba zainteresowana ma prawo do otrzymania informacji dotyczących przetwarzania albo braku przetwarzania jej danych osobowych, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, i do uzyskania tych informacji w zrozumiałej formie.

2. Osoba zainteresowana ma prawo do otrzymania informacji o:
a) pochodzeniu danych osobowych;
b) celach i sposobach przetwarzania;
c) użytej metodzie w przypadku przetwarzania za pomocą środków elektronicznych;
d) tożsamości administratora danych osobowych, osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i przedstawiciela powołanego na mocy art. 5 ust. 2;
e) podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą je uzyskać jako przedstawiciele administratora, osoby odpowiedzialne za przetwarzanie lub osoby przez nie oddelegowane.

3. Osoba zainteresowana ma prawo do:
a) aktualizacji, sprostowania lub, gdy ma w tym interes, do uzupełnienia danych;
b) usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, dotyczy to również danych których przechowywanie nie jest niezbędne w celu, w którym zostały zgromadzone lub przetworzone;
c) otrzymania potwierdzenia, że o czynnościach, o których mowa w literach a) oraz b), oraz o ich treści poinformowano wszystkie osoby, którym przekazano lub rozpowszechniono dane, chyba że spełnienie tego obowiązku okaże się niemożliwe lub będzie wiązało się z niewspółmiernie wysokimi kosztami w stosunku do chronionego prawa.

4. Osoba zainteresowana ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w całości lub w części:
a) z ważnych powodów dotyczących tego przetwarzania, nawet jeśli jest ono zgodne z celem gromadzenia danych;
b) w celu przesyłania materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzania badań rynkowych lub w celu komunikacji handlowej.